หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 

 
 
 

 
  การให้บริการไฟฟ้า จำนวน 10 หมู่บ้าน แต่ก็ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนซึ่งจะต้องการขยายโครงข่ายเขตบริการไฟฟ้า ให้ครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป
 
  มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง และโทรศัพท์ส่วนบุคคล (โทรศัพท์บ้าน)
 
  ประปาหมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 4, 6, 7, 10 จำนวน 5 แห่ง
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน่วยธุรกิจพื้นฐานขนาดย่อม ดังนี้

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 25 แห่ง

ร้านประกอบเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านนวดแผนไทย จำนวน 1 แห่ง

โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 134 คน